کـــــــــرانی ندارد بیابان مـــا

چه شكايت هــا دارد بـــــــاران، از غم تنهــايـــــــي خــويش

آذر 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
9 پست
تیر 88
10 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
27 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 84
1 پست