سخنان ناپلئون بناپارت

سخنانی از ناپلئون بناپارت

سخنانی از ناپلئون بناپارت


ناپلئون بناپارت : در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .


ناپلئون بناپارت : اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .


ناپلئون بناپارت : نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .


ناپلئون بناپارت : دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد


ناپلئون بناپارت : کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.


ناپلئون بناپارت : کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.


ناپلئون بناپارت : یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.


ناپلئون بناپارت : پیروزی یعنی خواستن .


ناپلئون بناپارت : عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.


ناپلئون بناپارت : عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب


ناپلئون بناپارت : فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.

/ 0 نظر / 10 بازدید