پرنده سکــــــــوت !

پرنده سکوت آواز کن

 

پرنده سکوت فریاد کن ،

شکوه درد را به آواز بخوان ،

داد را فریاد کن


امشب در قافله مان رنگی نیست

رنگ را بر این شب تیره آواز کن


لحظه رادر غنیمت بشمار ، بی داد را داد کن


سکوت را فریاد کن


پرنده سکوت آزاد باش و آزادی را فریاد کن


Дfter the rain

/ 4 نظر / 9 بازدید
لبخندایرانی

دوشنبه٢٩ تیر ١٣٨٨گذراندن یک روز شاد در وبلاگ لبخند ایرانی برای شما دوستان خوب با ویژه نامه ی عید مبعث از تمام شما دوستان خوب دعوت بعمل می آید تا در آن روز با بازدید از این وبلاگ لبخند را این بار خود بر لب هایتان بنشانید وعده ی ما١٠صبح به وقت تهران در وبلاگ لبخند ایرانی