# طنز

ابوعلی سینا ممنوع الورود شد! ( ابراهیم نبوی )

  مامورمربوطه: اونشبهشمامربوطنیست،دیگهچیکارهحسنی؟یعنیدیگهچهکتابهایینوشتی؟ ابنسینا:کتابیجامعدارمدربابموسیقی.... . کارشناس:حاجی! شماتوکارویسکیوودکاهمهستی؟ ابنسینا:ویسکیوودکانمیدانمچیستودرکدامرشتهازعلوماست.... . کارشناس: داداش! شماممنوعالورودی،اینجاتوکتابتنوشته" سیاسهالبدنوفضائلالشراب"،توکارموسیقیهمکههستی،یه بارکیبگوقرارهکابارهراهبندازی،نهداداش! ماچنیندانشمندیرونمیخوایم،بروهمونجاییکهبودی... . (ابنسیناباسریبهپائینافکندهدرحالیکهساکپرازکتابشرابهدوشمیکشد،دورمیشود،آنطرفتردوازدهماشیناز وزارتعلومعربستانآمدهاند،سوارماشینآنهامیشودومیرود. ( مامورمربوطهبهکارشناس :دیدی؟تازهیاروجاسوسهمبود،دیدیعربهابردنش،اسمشهممشکوکمیزد، ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید